رسول خدا (ص) فرمود : خدا فرشته ای آفریده است كه دو بال دارد ، یكی در مشرق است و دیگری در مغرب ، و پای او در زمین هفتم است و سر او زیر عرش . و برای آن ملك پرهایی است به عدد همة خلایق از انس و جن و حیوانات صحرایی و دریایی و به عدد انفاس ایشان و به شمارة قطرات باران و برگ درختان و ستاره های آسمان و ریگ های بیابان .
چون یكی از امت من ، بر من صلوات فرستد ، خدا به آن فرشته امر فرماید كه در نهر نور كه دریایی است زیر عرش ، غوطه خورد و بیرون آید و خود را تكان دهد ، و از هر پر وی قطره ای فرو ریزد و خدا آن قطره را ملكی گرداند و جمیع آنها را امر فرماید كه تا روز قیامت برای آن بنده استعفار كنند . 1


1 . شرح فضائل صلوات ، ص 53 .