علامه مجلسى از قول امام صادق (ع) و امام باقر (ع) نقل مى فرماید، كه وقتى مؤ منى از دنیا رحلت مى نماید و او را داخل در قبر مى كنند شش صورت با او داخل در قبر مى شوند.
كه یكى طرف راست و یكى طرف چپ و یكى طرف پیش رو و یكى طرف پشت و یكى طرف بالاى سر و یكى طرف پائین پاى او، مى ایستند، آن صورتى كه از همه خوشروتر و خوشبوتر و پاكیزه تر از همه صورت هاست و بالاى سر میّت ایستاده از صورتهاى دیگر مى پرسد: خدا شما را جزاى خیر دهد، شما كیستید؟ كه از طرف راست صاحب من ایستاده اى ؟ نور طرف راست مى گوید: من نور نمازم .
بطرف چپ مى گوید: تو كى هستى ؟ كه در طرف چپ صاحب من ایستاده اى ؟ مى گوید: من زكواتم . از پیش رو سؤ ال مى كند؟ مى گوید: من روزه ام . از عقب سر او سؤ ال مى كند، مى گوید: من حج و عمره ام از پائین پا سؤ ال مى شود، مى گوید، من نیكى و احسان به برادران مؤ منم .
سپس آنها مى گویند: تو كى هستى ، كه از همه ما بهتر و خوشروتر و خوشبوترى ؟ مى گوید: من ولایت آل محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین ، هستم .

منازل الا خره : ص 31