حضرت محمد (صل ا... علیه و آله) فرمودند:

 هر كس هر روز هزار صلوات بر من فرستد

 از دنیا نخواهد رفت تا جای خود را در بهشت ببیند . 1


1 . فضیلت صلوات ، ص 14 و نیز داستانهای صلوات ، ص 14 .

پی نوشت :
برگرفته از كتاب « صلوات ، كلید حل مشكلات » تالیف « علی خمسه ای قزو ینی »