دیلمى در آخر باب بیست و یكم ارشاد القلوب از امام صادق علیه السلام نقل كرده است

كه پیامبر بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواند و فرمود:

 نود هزارفرشته كه در میانشان جبرئیل حاضر بود در نماز او

شركت جستند.

از جبرئیل پرسیدم :

به چه علت استحقاق یافته است كه شما بر او نماز گذارید.


گفت : او سوره قل هو الله را دایم ، چه ایستاده و چه نشسته و

چه پیاده و چه سواره و در حال رفتن و آمدن مى خواند

----------------------------------------------------------------------

 رساله لقاء الله( علامه حسن زاده آملی)، ص 121-