گو یندشاعری در وصف حضرت علی(علیه السلام)اینگونه شعر سرود

----------

مجرم اگرمحاسبه حشرباعلی است 

              من ضامنم هرچه كه خواهی گناه كن

-------

شب هنگام امیرالمومنین(علیه السلام)رادرخواب دید.حضرت به اوفرمودند:بهتراست اینگونه بگو یی

------------

مجرم یقین محاسبه حشرباعلی است  

             شرم از رخ علی كن و كمترگناه  كن