امام صادق (علیه السلام) از پدرش از جدّش روایت مى كند : اهل كوفه خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمدند و از خشكسالى و نیامدن باران شكایت كردند و عرضه داشتند : براى ما از خدا درخواست باران كن . امیرالمؤمنین (علیه السلام) به حضرت حسین (علیه السلام) فرمود : از خدا درخواست باران كن . امام حسین (علیه السلام) حمد و ثناى حق را به جا آورد و بر پیامبر درود فرستاد و به پیشگاه حق عرضه داشت : اى عطا كننده خیرات و نازل كننده بركات ، آب فراوان بر ما ببار و باران بسیار و وسیع و خوشگوار و باعظمت كه بندگانت را از ناتوانى برهاند و سرزمین هاى مرده را زنده كند به ما عطا فرما . آمین رب العالمین .

چون از دعایش فراغت یافت ناگهان باران فراوانى بارید تا جایى كه عربى از بعضى از نواحى كوفه آمد و گفت : دره ها و تپه ها را از فراوانى آب چنان دیدم كه بخشى از آب در بخشى دیگر موج مى زد

بحار الانوار : 44 / 187 ، باب 25 ، حدیث 16 .