چون حضرت یوسف مى خواست از پدر جدا شود پدر فرمود: اى یوسف تو را چهار وصیت مى كنم این چهار وصیت را بشنو و نصب العین خاطر خود كن :


1- یا بنى لا تنس الله بكل حال .
فرزندم خدا را فراموش مكن و در هر كارى كه هستى ذكر آفریدگار خود از دل و زبان خویش دور مدار كه هیچ قرین و همنشین در سفر و در حضر برابر با ذكر و شكر او نیست .

2- اذا وقعت فى بلیة فاستعن بالله .
اگر به بلائى واقع شدى از فضل خدا یارى بجوى كه هر كس سر رشته تدبیر را از دست دهد، اگر چنگ به ریسمان متین كرم او نزند زود یا دیر از پاى در آید.

3- اكثر من قول حسبى الله و نعم الوكیل .
این كلمه حسبى الله و نعم الوكیل را بسیار بگوى كه چون پدر بزرگ تو ابراهیم خلیل را در آتش انداختند، این كلمه را گفت ، ضرر و شرر نمرودیان از او دفع شد و دود آتش بر چهره عصمتش نرسید

4- یا بنى لا تنسانى فانى لا انساك .
اى فرزندم مرا فراموش مكن كه من تو را فراموش نخواهم كرد.


منهج الصادقین : ج 5، ص 13.